Kształcenie dorosłych

Kształcenie dorosłych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

R-03 – prowadzenie produkcji rolniczej

Nauka na kursie trwa 3 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywają się w weekendy.

Absolwent zdobywa kwalifikacje w zawodzie: rolnik

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

SZKOŁA POLICEALNA

Technik administracji

Nauka trwa 4 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywają się w weekendy.

Do szkoły przyjmowane są osoby dorosłe, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenia postępowania administracyjnego.

Absolwent ma perspektywy pracy w:

– instytucjach samorządowych: urzędy miast, marszałkowskie, starostwa powiatowe,

– instytucjach rządowych,

– sądach,

– bankach,

– firmach ubezpieczeniowych,

– podmiotach gospodarczych w każdej branży, jako pracownik administracyjny,

– organizacjach europejskich.

Dokumenty do pobrania

SZKOŁA POLICEALNA

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Nauka trwa 3 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywają się w weekendy.

Do szkoły przyjmowane są osoby dorosłe, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
– rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
– współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
– organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent ma perspektywy pracy w:

przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy,

– służbach BHP, Urzędach Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

– firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP,