Technikum

TECHNIKUM 5-letnie        

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik logistyk

technik rolnik

technik organizacji turystyki

technik agrobiznesu

TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

– sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

– planowania i oceny żywienia;

– organizowania produkcji gastronomicznej;

– planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– zakładach zbiorowego żywienia (stołówki, restauracje, bary itp.),

– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością (sklepy, hurtownie),

– służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, szpitale),

–  organizacjach ochrony konsumenta,

–  hotelach, pensjonatach oraz firmach cateringowych,

Możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– ocena stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

– wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,

– kontrolowanie jakości wykonanych napraw,

– sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

– prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

– kierowanie pojazdami samochodowymi.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

– zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych,

– stacjach kontroli pojazdów,

– przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

– instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,

– instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,

– przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

TECHNIK LOGISTYK

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,

– wykorzystywanie informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,

– dokonywanie wyboru procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów,

– analizowanie stanu zakupów i zarządzania nimi,

– obsługiwanie zamówienia i organizowania transportu, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć w następujących branżach:

–  przemysł i budownictwo,

–  informatyka i telekomunikacja

–  handel i usługi

–  transport.

TECHNIK ROLNIK

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

–  prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i  urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

–  prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

–  organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej  i zwierzęcej,

– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,

– placówkach badawczych

– w instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem,

– administracji samorządowej i rządowej,

Możesz też:

– prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego,

– prowadzić działalność gospodarczą,

– samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne.

Ukończenie technikum rolniczego zapewnia kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu się  o środki z funduszy unijnych.

Szkoła zapewnia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,

– planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,

– korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,

– planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,

– prowadzenia informacji turystycznej,

– opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,

– prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,

– posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– biurach podróży,

– jednostkach obsługi ruchu turystycznego,

– placówkach informacji turystycznej,

– administracji rządowej i samorządowej,

– obiektach noclegowych,

– biurach organizatorów kongresów i konferencji.

TECHNIK AGROBIZNESU

Kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,

– obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

– organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,

– prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,

– prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– przedsiębiorstwach rolniczych, produkcyjnych, usługowych i handlowych,

– urzędach gmin, instytucjach okołorolnych: ODR, ARiMR, KOWR, Starostwo Powiatowe, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jednostki certyfikujące żywność ekologiczną i wiele innych,

– własnym gospodarstwie rolnym, agroturystycznym,

– firmach doradczych zajmujących się pozyskiwaniem dopłat i funduszy unijnych,

– firmach ubezpieczeniowych działających w obszarze rolnictwa, produkcji i handlu,

– bankach i firmach leasingowych.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego (kwalifikacja Rol.04) jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W tym środki z programu „Młody Rolnik”.